Lesrooster

MAANDAG
Chi Neng – QiGong Herstel 13:45 – 15:00
Critical Alignment Yoga Basis 15:30 – 16:45
Critical Alignment Yoga 20:00 – 21:15
DINSDAG
Critical Alignment Yoga 09:00 – 10:15
Critical Alignment Yoga Basis 10:45 – 12:00
Raja Yoga 20:00 – 21:30
DONDERDAG
Raja Yoga 09:00 – 10:30
Critical Alignment Yoga Basis 10:45 – 12:00
Chi Neng-Qigong 19:00 – 20:15
Critical Alignment Yoga 20:30 – 21:45
VRIJDAG
Chi Neng-Qigong 13:45 – 15:00
Critical Alignment Yoga Basis 15:30 – 16:45
Chi Neng-Qigong 19:30 – 20:45

Geen les van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober

MAANDAG
Chi Neng – QiGong 13:45 – 15:00
Critical Alignment Yoga
Basis
15:30 – 16:45
Critical Alignment Yoga 20:00 – 21:15
DINSDAG
Critical Alignment Yoga 09:00 – 10:15
Critical Alignment Yoga
Basis
10:45 – 12:00
Raja Yoga 20:00 – 21:30
DONDERDAG
Raja Yoga 09:00 – 10:30
Critical Alignment Yoga
Basis
10:45 – 12:00
Chi Neng-Qigong 19:00 – 20:15
Critical Alignment Yoga 20:30 – 21:45
VRIJDAG
Chi Neng-Qigong 13:45 – 15:00
Critical Alignment Yoga
Basis
15:30 – 16:45
Chi Neng-Qigong 19:30 – 20:45